POLITICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

La visita a aquest Lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest Lloc Web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i les limitacions i els drets que recull la Llei Orgànica 3/18, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD), i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa de protecció de dades de caràcter personal en vigor, i conforme se li explica i detalla en la present  política de protecció de dades de caràcter personal.

En el compliment de l’establert en les esmentades normes, ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) com Responsables del Fitxer l’informa, que les seves dades de caràcter personal recollides a través del Lloc Web seran objecte de tractament automatitzat en els nostres fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 

La finalitat des fitxers és gestionar les peticions formulades i contestar les mateixes així com activitats pròpies del nostre objectiu social, consistent en activitats d’organització i realització d’activitats a la natura, incloent la finalitat publicitària i/o informativa dels nostres serveis i de les novetats que es produeixin i que considerem que poden ser objecte del seu interès, podent conservar les seves dades una vegada finalitzada la relació amb l’usuari únicament per les finalitats anteriorment exposades i/o en compliment de les obligacions legals. 

 

En relació a la finalitat publicitària i/o informativa, es sol·licitarà el seu consentiment exprés mitjançant la marcació de la casella corresponent, en cas de que vostè la marqui expressament, estarà autoritzant la present política de protecció de dades, així com la tramesa d’informació promocional i comercial per correu electrònic, a l’adreça que vostè ens hagi proporcionat al respecte. 

 

L’informem que les dades proporcionades no seran cedides a tercers. Únicament podran ser cedides a tercers amb la única finalitat de poder complir amb l’encàrrec realitzat i per l’efectiva prestació del servei contractat, en aquest sentit, ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) garanteix que totes les cessions de dades es realitzen en compliment de la normativa vigent i amb la màxima seguretat. 

 

Com usuari i interessat, i en virtut del seu dret a la informació, en aquest apartat l’informem expressament que vostè és titular dels drets que se li indiquen a continuació, i els quals són respectats per ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) en el tractament de les seves dades de caràcter personal: 

 

 • Dret d’accés: En virtut de dret d’accés l’afectat podrà obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes, incloses en un determinat fitxer, o a la totalitat de les seves dades sotmeses a tractament. Aquest dret, constitueix el pilar des drets dels que disposa l’afectat, ja que se li atorga un dret a conèixer les dades sotmeses a tractament, i per ho consegüent,  fer possible el seu poder de control sobre les dades, d’aquesta manera, l’interessat està facultat a conèixer la informació relativa a la seva persona que consti a la base de dades i fitxers automatitzats o no. 

 

 • Dret a la rectificació: És el dret del afectat a que es modifiquin les dades que esdevinguin inexactes o incomplertes. 

 

 • Dret de cancel·lació: L’exercici de cancel·lació donarà lloc a que es suprimeixin les dades que esdevinguin inexactes o excessives, sense perjudici del dret de bloqueig conforme al previst a la normativa vigent. 

 

 • Dret d’oposició: És el dret del afectat a que no es dui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el cessament en el mateix dels següents supòsits: 
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment pel tractament, com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal concreta, que ho justifiqui, sempre que una Llei no disposi ho contrari. 
  • Quan es tracti de fitxers que la seva finalitat sigui la realització d’activitats publicitàries i prospecció comercial, qualsevol quina sigui l’empresa responsable de la seva creació. 
  • Quan el tractament que tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal. 

 

 • Dret de transparència: Tot tractament de dades personals ha de ser lícit i lleial. Per les persones físiques ha de quedar totalment clar que s’estan recollint, utilitzant, consultant o tractant d’una altre manera les dades persones que els concerneixen, així com la mesura en que aquestes dades són i seran tractades. 

 

 • Dret a l’oblit: L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies: 
  • Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per les quals van ser recollides o tractades de la mateixa manera. 
  • L’interessat retiri el consentiment en que es basa el tractament de la conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) del RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic. 
  • L’interessat s’oposi al tractament amb arranjament al article 21, apartat 1 del RGPD, i no prevalguin altres motius legítims pel tractament, o l’interessat s’oposi al tractament amb arranjament al article 21, apartat 2 del RGPD. 
  • Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament. 
  • Les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats Membres que s’apliqui al responsable del tractament. 

 

 • Dret a la limitació del tractament: L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es complexi alguna de les condicions següents: 
  • L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud de les mateixes.    
  • El tractament hagi estat il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. 
  • El responsable ja no necessiti les dades personals per fins del tractament, però l’interessat els necessiti per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. 
  • L’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del article 21, apartat 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen per sobre dels del interessat. 

 

 • Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al que se’ls hagués facilitat, quan: 
  • El tractament estigui basat en el consentiment amb l’arranjament al article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) del RGPD, o en un contracte amb arranjament al article 6, apartat 1, lletra b) del RGPD, i
  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats. 

 

Degut a l’ampliació de drets acordada per la Llei Orgànica 3/18, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD), addicionalment als anteriors, ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) reconeix i vetlla pel compliment dels drets dels ciutadans relatius a la era digital.

 

Per drets de la era digital, l’art. 97 de la Llei Orgànica 3/2018 inclou una definició general que inclou tots aquells drets i mesures de seguretat digitals que els prestadors de serveis de la societat de la informació i els proveïdors de serveis d’internet han de contribuir a garantir per assegurar el correcte acompliment de la resta dels drets digitals. 

 

De tots els drets de la era digital, a continuació s’inclouen els que afecten i garanteix ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) de conformitat a la seva activitat empresarial, que no son tots els existents, donat que alguns dels no recollits son propis d’empreses amb activitats que no son les pròpies de ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS):

 

 1. Dret a la seguretat digital: ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) com a prestador de serveis d’activitats d’organització i realització d’activitats a la natura, manifesta que les seves comunicacions, tant emeses com rebudes, a través d’internet son segures, i totes elles representen i tenen implementades totes les mesures de seguretat per evitar alteracions i accessos no consentits a les comunicacions. 

 

 1. Dret a l’educació digital: ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) manifesta que ha format al seu personal per a un ús segur i respectuós de la “dignitat humana, els valors constitucionals, els drets fonamentals i, particularment en el respecte i la garantia de la intimitat personal i familiar, i la protecció de dades personals” dels medis digitals; així mateix, ha verificat que els seus tècnics informàtics tenen la formació en l’ús i seguretat dels medis digitals i en la garantia dels drets fonamentals a internet. 

 

 1. Dret a la rectificació a internet: ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) manifesta que respecta el dret a la llibertat d’expressió a internet amb els límits previstos a la Llei, els propis de la bona fe, així com els límits propis dels drets reconeguts a la resta de ciutadans. ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) com a responsable dels serveis prestats a internet a través de la seva web, manifesta que té adoptats i en vigor els corresponents protocols de seguretat per possibilitar l’exercici del dret de rectificació conforme al que es preveu a la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de Març, reguladora del dret de rectificació. 

 

 1. Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals a l’àmbit laboral:  ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) reconeix que els seus treballadors tenen dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús de dispositius digitals posats a la seva disposició per l’empresa; així com que els seus empleats tenen establerts certs criteris per al correcte us dels mencionats dispositius, els quals s’han regulat amb la política de protecció de dades específica pels treballadors conforme al que es disposa al document de seguretat de l’empresa.

 

 1. Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral: ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) reconeix que els seus treballadors tenen dret a la desconnexió digital, amb la finalitat de garantir que fora del seu temps de treball, sigui respectat el seu temps de descans, permisos i vacances, així com la seva intimitat personal i familiar. 

 

 1. Dret a la intimitat davant del ús de dispositius de videovigilància i registre de sons als lloc de treball: ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) reconeix que els seus treballadors tenen dret a la privacitat al seu lloc de treball, per això manifesta que ha informat als seus treballadors de que les imatges obtingudes pels sistemes de videovigilància únicament seran emprades per l’exercici de funcions de control dels treballadors previstes a la llei amb els límits inherents al mateix, i manifesta que aquests dispositius no estan instal·lats a llocs de descans o destinats al esbarjo com poden ser vestuaris, lavabo, menjadors, etc.

 

 1. Dret a la intimitat davant de la utilització de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral: ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) reconeix que els seus treballadors tenen dret a la privacitat i que no té implementats sistemes de geolocalizació. 

 

Tots els drets anteriors, així com aquells que puguin sorgir conforme a la normativa vigent en protecció de dades, ja sigui nacional o de la UE són personalíssims i seran exercits per l’afectat. 

 

Tals drets s’exercitaran: 

 

 • Per l’afectat, acreditant la seva identitat, de manera prevista en l’apartat següent. 
 • Quan l’afectat es trobi en situació d’incapacitat o minoria d’edat que li impossibiliti l’exercici personal d’aquests drets, podran exercir-se pel seu representant legal, en aquest cas serà necessari que s’acrediti tal condició. 
 • Els drets també podran exercir-se a través d’un representant voluntari, expressament designat pel exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l’aportació de la còpia del seu Document Nacional d’Identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquest.

 

Les condicions generals pel exercici dels drets són: 

 

 • Els drets són drets independents, de tal manera que no pot entendre’s que l’exercici de cap d’ells sigui requisit per l’exercici del altre. 
 • L’exercici per l’afectat dels seus drets serà gratuït. 

 

L’exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant la marcació de la casella habilitada al seu efecte en cadascuna dels nostres correus electrònics (newsletter) que té efectes automàtics, o bé, si vostè ho prefereix mitjançant comunicació dirigida al responsable del fitxer, per correu postal a les nostres oficines situades a Terrassa (Barcelona) Carrer Llac de Vallparadís nº 3, 08222 o per email a info@emocions.cat que contindrà: 

 

 • Nom i cognoms del interessat; fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui i, en el cas, de la persona que el representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. L’ús de firma electrònica identificativa del afectat eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent. 

El paràgraf anterior s’entendrà sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de dades d’identitat per les Administracions Públiques en els procediments administratius. 

 • Petició en que es concreti la sol·licitud. 
 • Direcció a efecte de notificacions, data i firma del sol·licitant 
 • Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas. 

 

Així mateix, una vegada informat dels seus drets, i en relació a les dades proporcionades l’USUARI accepta expressament que: 

 

 • Les seves dades siguin utilitzades per enviar-li informació, formació i comercialització dels nostres serveis, per via convencional o electrònica que pugui considerar del seu interès dins dels serveis que prestem.
 • En cas de ser facilitats per l’usuari dades de contacte personal de terceres persones – com per exemple, treballadors del usuari-, aquest es compromet a comunicar als titulars de les esmentades dades la present clàusula, informant-los, amb caràcter previ a aquesta comunicació a ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS), de tots els aspectes recollits en la mateixa, en especial de l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la seva possibilitat del exercici del dret. En cas de no ser comunicada, l’usuari es compromet a deixar indemne a ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS), per qualsevol dany, perjudici, despesa o sanció de qualsevol ordre jurisdiccional que pogués portar causa de la falta de comunicació d’aquesta clàusula als titulars de les dades facilitades pel usuari. 
 • Procedirem a la cancel·lació i supressió de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la que van ser recollides, o quan vostè com usuari, així ens ho sol·liciti conforme el seu dret a cancel·lació. 
 • En el cas que les dades recollides s’utilitzessin per una finalitat diferent per la qual van ser recollits es requerirà el consentiment exprés i previ dels interessats. 

 

ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL, S.L. (EMOCIONS) informa expressament que s’han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries al nostre abast per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

 

Les dades sol·licitades en el Lloc Web són obligatòries. La negativa a proporcionar les dades sol·licitades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pel que eren sol·licitats, donat que si vostè no proporciona els mateixos, ni tampoc dóna el seu consentiment exprés pel seu tractament, aquesta part no estaria complint amb les seves obligacions legals derivades de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  

 

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar l’ús de cookies. Consulti la nostra política de cookies que també troba en el nostre Lloc Web al seu lliure accés.